Community Calendar

Sep 19 - Sep 20, 2020
Rosh Hashanah
Sep 27, 2020
Erev Yom Kippur
Sep

19 2020

9 AM AIEA Rosh Hashanah, First Day

9:00AM - 10:00AM  

Agudath Israel Etz Ahayem
3525 Cloverdale Road
Montgomery, AL

 

Rosh Hashanah, First Day

Sep

19 2020

10 AM AIEA Torah Service

10:00AM - 10:30AM  

 

Torah Service

Sep

19 2020

6 PM AIEA Erev 2nd Day Rosh Hashanah

6:00PM - 7:00PM  

Agudath Israel Etz Ahayem
3525 Cloverdale Road
Montgomery, AL

 

Erev 2nd Day Rosh Hashanah

Sep

19 2020

8 PM AIEA Havdalah

8:00PM - 8:30PM  

 

Havdalah

Sep

24 2020

5 PM JFCA Board Meeting

5:00PM - 6:00PM  

 

JFCA Board Meeting

 
Sep

26 2020

8 PM AIEA Havdalah

8:00PM - 8:30PM  

 

Havdalah